JURÍDICS I LEGALS

ELS NOSTRES SERVEIS JURÍDICS I LEGALS

Dret Civil (Inmobiliari i Propietat)

SERVEI

DETALL

Requeriment(s) per CCPP (comunitats de propietaris)

Enviar requeriments Burofax de reclamació de deute/pagament

Procediment monitori per CCPP

Presentació demanda, representació processal

Contractes d'arres

Preparació + presentació de la documentació

Contractes de compra-venta

Preparació + presentació de la documentació

Càrregues registrals

Gestió/adminsitració davant Registre

Contractes d'arrendament + desnonaments

Preparació + gestió contracte i/o procediment judicial

Reclamació de rentes impagades

Enviar 2 requeriments Burofax de reclamació de deute/pagament (opció monitori)

Constitució i assessorament de CCPP

Pla i anàlisis en privat + gestió/preparació+elaboració

SERVEI
DETALL

Dret extrangeria

Permís de residencia

Documentació, tràmits...

Reagrupació familiar

Documentació, tràmits...

Nacionalitat espanyola

Documentació, tràmits...

Demanda contenciosa - administrativa + via adminsitrativa

Demanda, recursos administratius...